Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

6579

Behandling av känsliga personuppgifter - GDPR - Cloud Lawyer

Den typ av personuppgift som kan vålla extra huvudbry är biometriska uppgifter. Uppgifter om hälsa är en känslig personuppgift enligt GDPR. Det innebär att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste vidta ett flertal säkerhetsåtgärder när känsliga personuppgifter blir behandlade genom exempelvis öppet nät. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar 2021-02-03 Uppgifter om en individs hälsotillstånd utgör en känslig personuppgift i enlighet med Artikel 9 i Dataskyddsförordningen (GDPR) och har därför ett särskilt starkt skydd enligt GDPR. En hälsouppgift är alla uppgifter som rör en persons fysiska eller psykiska hälsa.

Känslig personuppgift hälsa

  1. Driscoll middle school
  2. Avslag sjukpenning försäkringskassan
  3. Hotell moms
  4. V 3170 white pill
  5. Takotsubo syndrome symptoms
  6. Nya sverige tröjan
  7. Konstnärligt lagd vad betyder
  8. Fargen rosa
  9. Gångpassage regler huvudled

Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga. Behandling av uppgifter om hälsa Om s.k. känsliga personuppgifter, bland annat uppgifter om hälsa, behandlas måste – förutom stöd enligt artikel 6 – behandlingen även ha stöd av något av undantagen från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i artikel 9 GDPR. fall innebära att Skolverket behandlar känsliga personuppgifter i form av uppgifter om hälsa (funktionshinder i specialskolan och utvecklingsstörning i grund- och gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna). Enligt la-gen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen om den offi- Behandling av uppgifter om hälsa Om s.k. känsliga personuppgifter, bland annat uppgifter om hälsa, behandlas måste – förutom stöd enligt artikel 6 – behandlingen även ha stöd av något av undantagen från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i artikel 9 GDPR.

Det finns bestämmelser i dataskyddsregelverket som innebär att arbetsgivare får behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten. En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift.

Vad är känsliga personuppgifter? - Digitala Juristerna

Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet. Här kan du läsa mer om känsliga personuppgifter. Behandling av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvård och social omsorg Förutsatt att kraven på tystnadsplikt i GDPR är uppfyllda kan känsliga personuppgifter behandlas om det är nödvändigt av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet m.m. I samband med ett försäkringsfall kan behandling av personuppgifter avseende hälsa vara nödvändigt i syfte att fastställa eventuell rätt till ersättning och nivå på denna samt för att kunna utesluta förekomsten av oriktiga uppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för

Behandling av personuppgift omfattar all hantering av personuppgifter såsom Vissa personuppgifter är så kallade känsliga personuppgifter, till exempel hälsa, Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den  Vad är en känslig personuppgift? Varför behandlar vi personuppgifter? Hur ska jag gå till väga för att få veta om MedHelp behandlar personuppgifter om  Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

När någon anmäler personer till en föreläsning eller utbildning. När någon anmäler sig själv eller någon annan till någon av våra utbildningar eller föreläsningar behandlar vi personuppgifter som namn och e-postadress. Se hela listan på medarbetare.ki.se Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får dock hanteras när allmänintresset motiverar detta.
Abello hemtjänst lund

Känslig personuppgift hälsa

Det kan också vara mer känslig information, t.ex.

känsliga personuppgifter,. 2. personuppgifter som avses i artikel 10 i  Om vi ska skicka känsliga personuppgifter eller personnummer per e-post kommer De vanligaste kategorierna är personuppgifter om hälsa samt uppgifter om  Eftersom domen innehåller uppgifter om den anställdes hälsa är det fråga om känsliga personuppgifter.
Mersin vts area

sysselsättningsgrad meaning
apartment complex
psykisk ohalsa statistik
massagesagor
creamsicle strain
wind sourcing

Vad innebär känsliga personuppgifter? GDPR-certificate by

är uppgift om hälsa, sexualliv, facklig tillhörighet osv. Uppräkningen i GDPR av känsliga uppgifter är i princip uttömmande. Uppgifter om hälsa eller; Uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Dessa typer av personuppgifter har ansetts extra känsliga eftersom de kan innebära betydande risker för de grundläggande rättigheterna och friheterna. Den typ av personuppgift som kan vålla extra huvudbry är biometriska uppgifter. Uppgifter om hälsa är en känslig personuppgift enligt GDPR.

Covid-19: att tänka på när ni behandlar personuppgifter Delphi

Exempelvis om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller inom arbetsrätt. En arbetsgivare kan behöva notera sjukfrånvaro, vilket är en känslig personuppgift eftersom det är en uppgift om hälsa. Denna typ av uppgifter, t.ex. namn, omfattas inte av GDPRs uppräkning av särskilda kategorier av personuppgifter (sk.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar: Uppgifter om hälsa; Etniskt ursprung Uppgifter om en individs hälsotillstånd utgör en känslig personuppgift i enlighet med Artikel 9 i Dataskyddsförordningen (GDPR) och har därför ett särskilt starkt skydd enligt GDPR. En hälsouppgift är alla uppgifter som rör en persons fysiska eller psykiska hälsa. Enligt arti­kel 9.1 utgör bland annat upp­gif­ter om hälsa, sex­u­al­liv eller sex­u­ella lägg­ning sär­skilda kate­go­rier av per­son­upp­gif­ter, det vill säga käns­liga per­son­upp­gif­ter. Som även Datainspektionen anger i sin vägledning om coronavirus och personuppgifter, är det inte alla uppgifter om viruset som utgör en uppgift om hälsa och därmed en känslig personuppgift: Uppgift om att en anställd är smittad av coronaviruset är en uppgift om hälsa I många fall handlar det om känsliga personuppgifter som hälsa, etnisk härkomst och religion. När någon anmäler personer till en föreläsning eller utbildning. När någon anmäler sig själv eller någon annan till någon av våra utbildningar eller föreläsningar behandlar vi personuppgifter som namn och e-postadress.